Årsmöte 2018


Årsmöte hålls torsdag den 22 mars kl 19.00 i Fristads samlingssal

PROGRAM

  • Ordförande Bengt Porseby informerar och hälsar välkommen.
  • Hur man kan spara och tjäna pengar på solceller

Vi har bjudit in Sofia Kjällqvist som är Produktchef på Fortum för området Solar and Home Charging. Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla. Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på..

  • Övriga frågor
  • Kaffe/te-paus c:a kl 20.00
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar (se nedan).

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2017.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2017.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande på 2 år (nuv. Bengt Porseby).
10. Val av styrelseledamot på 1 år (nuv. Agneta Söderman).
11. Val av styrelseledamot på 2 år (nuv. Eric Stormhatt).
12. Val av styrelsesuppleant på 1 år (nuv. Wolf Fernlund).
13. Val av styrelsesuppleant två år (nuv. Göran Burdal).
14. Val av valberedning på ett år - minst två personer.
15. Fastställande av medlemsavgift för 2018. Kassören föreslår samma nivå som 2017: 65 kr/år.
16. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund.
17. Förslag till styrelsearvoden.
18. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
19. Årsmötets avslutning.

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki