Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Industriomrade/Yttrandefeb 2011

(:nl:)Bromsten 2011-02-01

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor

Diarienummer S-DP 2008-19226-54 Planarkitekt Daniel Andersson

'''BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE KV TORA M FL, YTTRANDE'''

'''Allmänt'''

Bromstens Villaägareförening har deltagit i samrådsmöten beträffande såväl programplanen som nu senast detaljplanen för kv Tora m fl

Övergripande är vi mycket nöjda med omdaningen så som den planeras. I ett tidigt stadium framförde vi vikten av att ett tydligt gestaltningsprogram tas fram och följs när planerna realiseras.. Till vår tillfredsställelse finns nu ett sådant program som är mycket ambitiöst.

Vi har denna gång inte kommit in med något skriftligt yttrande inom föreskriven tid. Vi förutsätter dock att synpunkter som framförts muntligen vid samrådsmöten registrerats och beaktas. Det finns också ett personligt yttrande från vår styrelsemedlem Agneta Söderman i egenskap av fastighetsägare invid Åkantsgränd. Detta ställer vi oss bakom i alla delar.

'''Trafik'''

Vi har i varje tidigare yttrande berört trafikfrågornas betydelse och att de inte redovisats på ett övertygande sätt.

Exploateringskontoret framför nu i sin planbeskrivning på sidan 21 att det ”råder svårigheter att uppskatta trafikalstringen till nuvarande och framtida verksamhetsfastigheter beroende på möjliga hyresgästers vitt skilda transportbehov”. Man visar dock en preliminär prognos baserad på programplanens förutsättningar. Denna pekar vid full utbyggnad på en trafikökning om 20-25 % i vissa snitt, på Duvbovägen vid Spånga kyrkväg 30% och på ett ställe, Albert Forslunds Backe, en ökning från 1500 till 3700, allt jämfört med 2007.

Vi saknar uppgift om hur nära man idag ligger den teoretiska kapaciteten i olika snitt med rådande hastighetsbegränsningar. Därför går det heller inte att bedöma vad ökningen kommer att innebära. Hänsyn måste tas till topografin, t ex lutningarna hos Albert Forslunds backe och Duvbovägen vid Bromstensviadukten (och situationen vid halka). Dessutom måste inverkan av stoppljus vid övergångsställena beaktas, särskilt vid skolorna.

Vi har kännedom om nedan citerade utlåtande från Stadsdelsnämnden. Villaföreningens styrelse instämmer i att följande risker måste analyseras och bedömas samt realistiska lösningar föreslås:

1. Trafikpåverkan av andra utbyggnadsplaner i närområdet: t ex ytterligare byggnation i kring Spånga Centrum, nybyggnad med studentbostäder utmed Bromstensvägen.

2. En bedömning av hur volymökningarna från nybyggnationen i (nuvarande) Bromstens industriområde påverkar närliggande knutpunkter och passager, t.ex. Hässelbyvägen och Spångabron.

3. Risken för smittrafik längs Duvbovägen och Albert Forslunds backe till Ulvsundaleden på grund av förväntad överbelastning på Spånga Kyrkväg .

4. Risken för ökade vibrationer, sprickbildningar och fasadskador i fastigheter utmed Duvbovägen, där redan idag dessa problem förekommer.

5. Ökade problem med trafiksäkerheten och miljön vid skolorna och förskolorna utmed Duvbovägen på grund av ökade volymer: Tidigare undersökningarna visar att Duvbovägen blir igenkorkad under morgontimmarna vid en trafikvolym på 8800 bilar per dygn. I beräkningarna från WSP beräknas volymen öka till 9800 bilar per dygn. Vi är tveksamma om enbart flera trafikljus kommer att lösa problemet.

6. Farliga tunga transporter under byggnadstiden från Duvbovägen, särskilt genom Bromstens centrum och Åkantsgränd, där många människor vistas: två busshållplatser, en livsmedelsaffär och två kiosker som nyttjas alla tider på dygnet.

Vi hoppas att ovanstående beaktas trots att det av olika orsaker inte inlämnats i tid.

Med vänlig hälsning

Bromstens Villaägareförening

Gunnar Franzén v. ordf. (:nl:)

Could I have a statement, please? https://www.wvbc.org/stmap_59p0geu.html?pamelor.levobunolol.cialis www.medicalsupplyliquidators.com A criminal defense lawyer, who did not want to be identifiedbecause he has had some involvement in the SAC Capitallitigation, said he would be surprised if the hedge fund'slawyers agree to any deal short of a global settlement. Thelawyer said he would not approve of any deal that did not ruleout the possibility of prosecutors subsequently charging Cohen.

Blix theme powered by PmWiki