Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Jarnvagen/Yttrande

(:nl:)Bromsten 2008-06-02

Vi har med stort intresse tagit del av ”Bromstens industriområde – Program för stadsutveckling”. Vi var också representerade vid samrådsmötet i Tekniska Nämndhuset 2008-05-14.
'''Allmänt'''
Vi är mycket nöjda med det som föreslås och illustreras inom själva industriområdet, inklusive åsträckningen i hela dess längd. Miljön längs ån, själva ån och miljön i övrigt med bland annat ”Stora Parken” kommer att vara stora värden i stadsdelen. Även villaägarna i stadsdelen som inte bor i själva förnyelseområdet kommer att ha glädje av allt detta. Det gäller även gångstråket genom området och att dess avslut mot stationen i nordväst förnyas och blir vackrare och tryggare. Vi vill nu bara känna oss säkra på att de goda intentioner som programhandlingen illustrerar förverkligas i det kommande detaljplanearbetet. (Se även sista punkten nedan.) Dit hör att hushöjderna i området inte drar iväg utöver det som visas i programmet. Vidare är det viktigt att bebyggelsen och dess höjd liksom marken anpassas känsligt mot befintliga villor.
'''Bromstens Idrottsplats'''
Utöver industriområdet tar förslaget Bromstens Idrottsplats i anspråk för dels en skola, dels ett 40-tal radhus, dels en mindre bollplan och ett tämligen stort parkområde.

Vi har vid återkommande informationstillfällen fått höra, att om Bromstens Idrottspark bebyggs så kommer den att ersättas. Vi kan inte acceptera att denna ersättning huvudsakligen förläggs på andra sidan Spånga Kyrkväg, närmare Tensta än Bromsten. Den skall i sin helhet ligga i vår egen stadsdel.

Vi motsätter oss alltså planförslaget på denna punkt tillsammans med en stor majoritet Bromstensbor. Bromstens Idrottsplats och den där befintliga BIK- byggnaden har och har haft stor betydelse för stadsdelen, något av ”Bromstens hjärta”. Den kan bli ännu viktigare efter utbyggnaden. Vi har hört argumentet att Idrottsförvaltningen endast eller främst beaktar elitidrottens behov, och att denna skall koncentreras till Spånga IP-området. All övrig organiserad och spontan idrott skulle få nöja sig med den mindre plan som visas i programmet. För det första finner vi denna ensidiga inriktning på elitidrotten socialt märklig redan från början. Men även så, om pojk- och flicklag inom lagidrotten räknas till elitidrotten så är det otillfredsställande att dessa hänvisas till en arena på andra sidan Spånga Kyrkväg. Det medför bilskjutsning av spelarna till träning och matcher på hemmaplan. Och där blir det konkurrens med hela Spånga/Tensta om tiderna. Nuvarande gång- och cykelavstånd till Bromsten IP är en helt annan sak, som innebär att barn och ungdomar planerat eller spontant kan bege sig till idrottsplatsen på egen hand. Även vuxna gör så. Den nuvarande planen och byggnaden används också för andra fritidsaktiviteter än reguljär idrott.

Vi föreslår att radhusen utgår på denna plats och att man söker en annan plats för skolan så att Bromstens IP kan behållas och upprustas. Om skolan flyttas till sydöstra hörnet kan BIK-byggnaden bibehållas och upprustas, och en stor bollplan (ungefär nuvarande gräsplanen) kan anläggas där det nu är ritat radhus och parkområde. Men ännu bättre vore en helt annan plats för skolan inom eller utanför det aktuella planområdet.

'''Trafik'''
I programmet föreslås ungefär dubbelt så många bostäder som i Startpromemorian av 2006-05-02. Vi inser och accepterar att detta är motiverat av flera skäl, bland annat hänsyn till den totala ekonomin kopplad till de svåra geotekniska förhållandena.
Men den ökade exploateringen medför ökat tryck på vägnätet. Våra medlemmar oroar sig för vad detta innebär för Duvbovägen. Vi efterlyser därför en mera ingående analys av förhållandena där. I programmet står bara lakoniskt att det finns tillräcklig kapacitet. Detta vill vi inte ta för gott innan förhållandena analyserats närmare. Särskilt gäller detta sydöstra delen där det redan nu uppkommer långa avgasosande köer. De initieras av den signalreglerade trafikplatsen, där bilarna måste starta i kurva och uppförsbacke (och ofta halka vintertid). Även i den nordvästra änden där trafiken löper tätt intill villorna är en trafikökning allt annat än önskvärd. Av bebyggelsen lär följa större turtäthet på busslinjerna vilket hör till bilden.

Vi tror att en närmare analys kommer att bekräfta farhågorna om Duvbovägen. I programmet föreslås att gång- och cykeltrafik leds planskilt under järnvägen. Vi föreslår att man trots svårigheterna noga undersöker vilka möjligheter som finns att även leda biltrafik till Bromstensvägen, som är en trafikled av helt annan typ än Duvbovägen.

Man kommer visserligen planskilt till Bromstensvägen via Albert Forslunds Backe – Spånga Kyrkväg. Men det betyder för de flesta en omväg. Det krävs därför åtgärder om den vägen skall bli attraktiv. För det första åtminstone signalreglering vid Spånga Kyrkväg. För det andra att denna kopplas mycket bättre än nu till Bromstensvägen på andra sidan bron. Det finns gamla förslag till hur detta kan ske, bland annat efter rivning av det så kallade Filadelfiahuset. Detta måste genomföras. Planskild förbindelse direkt till Bromsten kan läggas där eller i Spångavägens förlängning, vilket vid första påseende är att föredra.

När nuvarande gator inom området tas i bruk för ökad trafik behöver de förstärkas. Exempel på detta är Åkantsgränd, om nuvarande avstängning mot Skogängsvägen tas bort.

'''Lekplatser'''
Vi tror att området behöver någon större lekyta, eller flera lekytor, utöver det som förutses på kvarterens innegårdar.

'''Bromstensplan'''
Vi har tidigare i samarbete med Stadsdelsförvaltningen arbetat för en förbättrad gestaltning av Bromstensplan, som visserligen ligger utanför det nu aktuella planområdet. Vi har blivit lovade att en sådan ombyggnad projekteras i omedelbar anslutning till det fortsatta planarbetet för industriområdet.

'''Gestaltningsprogram'''
För att säkra att de goda intentionerna i programmet förverkligas i detaljplaneprocessen föreslår vi att det upprättas ett bindande gestaltningsprogram för området.


Bromstens Villaägareförening
<:vspace>

………………………………… ……………………………… Gunnar Franzén (vice ordf.) Bengt Porseby (ordf.)

(:nl:)

I'm sorry, she's http://tikabanget.com/stmap_83tq9ha.html?viagra.cymbalta.digoxin savannah pharmacy texas My family and I are among those who suffer from the tear gas Israeli forces fire all around the city. Tear gas is a curse to the little ones. I have tried to overcome this problem with nylon installed on the windows, but that did not work out as the gas enters despite all precautions. Within a couple of years, my kids became expert at identifying when tear gas has been fired in the neighbourhood, rushing to seal off the windows and getting water and cut onion to resist it.

Blix theme powered by PmWiki